lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Äldre och design

Vår forskning på Äldre och designplattformen tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Forskningsprojekten är viktiga, främst för att de bidrar med ny kunskap och ny design, men också för att de ger en röst åt äldre. Det är därför äldre ofta medverkar i våra projekt, och vi prioriterar metoder som främjar just delaktighet i processen. 

Plattformen som startade 2003 är idag en integrerad del av forskningen på Designvetenskaper, och består av forskare från flera ämnesområden som på olika sätt arbetar med design för äldre. 

Ett stort antal projekt har anknytning till området. Några av dem är:

Design av läkemedelsförpackningar – Med äldres behov i fokus vill vi ta reda på vilka krav som behöver ställas på designen av läkemedelsförpackningar. Förhoppningen är att i samråd med globala företag och med äldre användare kunna introducera nya metoder och riktlinjer för utvecklingen av framtida förpackningar. Kontakt: Giana Lorenzini, doktorand vid avdelningen för förpackningslogistik.


Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga – För att förebygga fallolyckor mäter vi halk­motstånd mellan skor och golvmaterial, inklusive ytor med is och ­vatten. Vi undersöker också hur ­balansförmågan varierar när man står och går på plana och lutande ytor. Kontakt: Chuansi Gao vid avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknik.


Hobbit – Roboten HOBBIT ska hjälpa äldre på plats i hemmet och öka tryggheten för de som bor ensamma så att de kan bo kvar längre. En viktig del av projektet har varit att låta äldre testa roboten i sitt hem, så att  forskarna kunnat anpassa roboten efter deras  erfarenheter, önskningar och behov. EU-projekt där Håkan Eftring och Susanne Frennert vid Certec deltar.


NavMem – Navigationsstöd för personer med minnessvårigheter. Äldre deltagare i våra projekt undersöker hur det går att navigera via en app som är utformad för att ge stöd och trygghet utan att användaren får en känsla av att gå i ledband. Ett EU-projekt där forskare vid Certec deltar, i samarbete med bland annat Svenska Stroke-förbundet. Kontaktperson är Charlotte Magnusson.


Termo-regulation hos äldre människor – Hur påverkar klimatet äldres hälsa och välbefinnande? Vi studerar hur personers förmåga att anpassa sig till temperaturförändringar utvecklas med åldern. Kontakt: Kalev Kuklane vid avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknik.  

Läkemedelsförpackning, Hobbit, Navigeringshjälpmedel, Damer i vinterklimat och halktest

Att göra skillnad för äldre

Från utställningen på Äldreriksdagen - Per-Olof Hedvall visar byggstenarna i Aktivitetsdiamanten

Under den nationella konferensen "Att göra skillnad för äldre", som också rymde Äldreriksdagen 25-26 mars 2014, medverkade Bodil Jönsson (professor emerita, Certec) och Per-Olof Hedvall (ämnesföreträdare, Certec). De deltog med följande seminarier:

"Man vill ju kunna klara sig! Om teknisk och mänsklig assistans - förnyande kombinationer på den berördas villkor." Bodil Jönsson, professor emerita i Rehabiliteringsteknik och Anders Ekholm, vice VD vid institutet för Framtidsstudier.

"Konsten att leva livet hela livet". Hur kan mänskliga drömmar stödjas med hjälp av såväl mänsklig som teknisk assistans? Hur utformar vi stöd som utgår från seniorers liv och önskningar? Ett samtal med utgångspunkt från en "aktivitetsdiamant" till vägledning i praktisk vardag. Medverkande: Bodil Jönsson, professor emerita, Per-Olof Hedvall, tekn dr, Certec.

I utställningen kunde deltagarna få med sig en egen Aktivitetsdiamant i form av ett pussel, med vars hjälp de kunde fortsätta att fundera över hur kombinationer av teknisk och mänsklig assistans kan skapa möjligheter på den berördas villkor.

Tidigare projekt

GiraffPlus – ett EU projekt inom sjunde ramprogrammet i syfte att utveckla ett individanpassat system för äldre som vill bo kvar hemma med möjligheten att följa upp hälsoförändringar i förbindelse med vårdcentral, hemtjänst och anhöriga eller vänner. Systemet består av en telerobot och sensorer samt individuella mätinstrument.

Leva, Äta, Bo – en strategi för ett modernt äldreliv. En påverkansplattform finansierad av VINNOVA i syfte att mobilisera svenska aktörer inom området, förstärka den svenska konkurrenskraften och påverka det svenska deltagandet i Horizon 2020. Projektet sker i samarbete med Sveriges Tekniska Institut (SP) och Högskolan i Kristianstad.

En åldrande befolkning – ett Strategiskt InnovationsOmråde (SIO) finansierat av VINNOVA för att skapa ett svenskt styrkeområde. Projektet leds av SP.

Ett längre arbetsliv – underlag för att inkludera arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetet. Ett projekt finansierat av AFA under ledning av Arbets och miljömedicin i Lund.

Enabling participation, health and well-being of ageing workers: towards a sustainable and inclusive working life. Ett projekt finansierat av FORTE under ledning av Arbets och miljömedicin i Lund.

Licentiat-examination

Susanne Frennert försvarade sin licentiat avhandling i rehabiliteringsteknik: Older people and the adoption of innovations. A study of the expectations of social assistive robots and telehealthcare systems, den 17 januari 2014 kl.10.00 i sal 304 Designcentrum.

Disputation

Oskar Jonsson försvarade sin avhandling i industridesign: Möbler på äldre dar. Design utifrån äldre människors erfarenheter av möbler i tre boendemiljöer den 6 december 2013 kl.13.00 i Hörsalen Designcentrum.

Sidansvarig:

Fristående kurs

Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet

Kurskod: TFRB75. Kvartsfart distans, 7,5 hp. Kurstid: 2016-09-01 till 2017-01-13.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av äldre människors livsvillkor, nu och i framtiden, särskilt hur boende, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi kan planeras och designas i samarbete mellan äldre medborgare och yrkesverksamma från olika samhällssektorer. Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga att tänka och agera kring utvecklingen av bostäder, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi för dagens och morgondagens äldre generationer.

Kursansvarig: Bitte Rydeman, bitte.rydeman@certec.lth.se.

Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se.

Sista ansökningsdag: 2016-04-15.

Länk till kursplanen som pdf.

Programmets VIP

Intresset att få delta i våra projekt växer. Vi har en grupp äldre medborgare som bjuds in att vara testpersoner. De får regelbundet information om vad som händer och bjuds in till institutionen varje år.

Vill du också bli en VIP? Då är du välkommen att höra av dig till Susanne Frennert. Du når henne via e-post: susanne.frennert@certec.lth.se, eller telefon: 046-222 80 78.