lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

På Institutionen för designvetenskaper pågår flera forskningsprojekt med inriktning mot hållbar utveckling.

Nanosäkerhet - nya material, nya risker

Forskare från Ergonomi och Aerosolteknologi deltar i ASGn "Nanosäkerhet - nya material, nya risker".
På Pufendorfinstitutet bedrivs tvärvetenskaplig verksamhet i projektform, i sk. ”teman” och i ”Advanced Study Groups, ASGn".
För mer info, se
http://www.pi.lu.se/verksamhet/nanosakerhet
Kontaktperson: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se

Sound settlements

Insikten om att klimatförändringar och jordens tynande resurser påverkar människans livsbetingelser ökar.  Mer långsiktigt hållbara koncept för utformning av städer och byggnader behöver utvecklas. Redan idag finns det olika ansatser i denna riktning, men det saknas helhetskoncept för hållbara samhällen och arbetssätt som underlättar att kunskap som redan finns omsätts i konkret handling på kommunal och mer övergripande nivå. Sound Settlements skall bidra till utvecklingen av hållbara stadsdelar och bebyggelsestrukturer i Öresundsregionen. Sound settlements hemsida. Kontaktperson är Elisabeth Dalholm, Elisabeth.dalholm@design.lth.se.

Urbanisering och hållbarhet

Urbanisering och hållbarhet. Möte mellan olika kompetenser i nya urbana miljöer i Hanoi.

Projektets syfte är att öka medvetenheten om samspelet mellan olika aspekter när det gäller hållbar stadsutveckling i Hanoi, Vietnam. Det skall bidra till ett ökat samarbete mellan forskare och aktörer inom byggsektorn kring dessa frågor och uppbyggnaden av en lokal kompetens.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet och fyra vietnamesiska partners: Vietnam Sociological Association (VSA), Vietnam Institute of Architecture, Urban and Rural Planning (VIAP), Department of Construction of Hanoi city (DOC) and Vietnam Green Building Council (VGBC).

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  • Kartläggning av kunskapen om hållbar utveckling bland planerare, arkitekter, byggföretag och politiker
  • Utvärdering av fem nybyggda urbana miljöer i Hanoi
  • Seminarier om olika angreppssätt när det gäller hållbar stadsutveckling, hållbart byggande och hållbar utveckling i Vietnam
  • Kurser om hållbar stads- och byggnadsplanering
  • Etablering av kunskapsbank med goda exempel på hållbar stads- och byggnadsplanering i Asien

Projektet finansieras av SIDA och ingår i en satsning som skall främja samarbetet mellan länder i tredje världen och Sverige.

För mer information, kontakta Elisabeth Dalholm, elisabeth.dalholm@design.lth.se eller Hoai Anh Tran, hoai.anh.tran@design.lth.se

Den (o)hållbara förpackningen

Varför ser förpackningarna ut och fungerar som de gör och vilken roll förpackningarna spelar i utvecklingen mot ett hållbart samhälle? I detta forskningsprojekt kommer forskarna att teckna den svenska konsumentförpackningens designhistoriska utveckling, studera förpackningens förföriska potential ur ett genusperspektiv samt analysera designstrategier för ekologiska livsmedelsförpackningar. Som ett parallellt projekt löper Förpackningspatrullen, där deltagarna tillsammans använder sina olika kompetenser för att studera ett antal konkreta objekt. Metoder som ska användas är arkivstudier, visuell analys, intervjuer med konsumenter och fältstudier. Teoretisk inriktning kommer att vara Latours aktör-nätverksteori (ANT). Forskning om förpackningsdesign i Sverige har hittills huvudsakligen bedrivits inom företag och branschinstitut, medan det helt saknas historisk-analytiska studier som denna. För mer information, kontakta med Annika Olsson på Förpackningslogistik.

Logistik och godstransporter

Projektet fokuserar på samspelet mellan godstransporter och logistik med utgångspunkt i ett företagsperspektiv som sedan kompletteras med ett samhällsperspektiv. För att nå koldioxidmålen för 2050 behövs såväl inkrementella utvecklingar inom nuvarande logistik- och godstransportstrukturer som radikala trendbrott och tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar. Mer information på projektets hemsida. Kontaktperson är Henrik Pålsson, henrik.palsson@plog.lth.se.

Termiska klimatets inverkan på människors hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande under klimatförändringar

Projektet koncentrerar sig på effekter av ökade omgivningstemperaturer på människan i redan varma områden och validering av gällande riskkriterier för värmebelastning på arbetsplatser. Mer information på projektets hemsida.

Sidansvarig: