lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsliv i omvandling – nytt nummer om socionomers arbetsmiljö

2020-11-18

omslaget till arbetsliv i omvandling, vägpilar på asfalt som pekar åt olika håll.

Arbetsliv i omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet – i samarbete med Forum för Arbetslivsforskning i Sverige (FALF), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö universitet och Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi vid SLU Alnarp.

Nu har ett nytt nummer av tidskriften kommit ut – denna gång med fokus på socionomers arbetsmiljö genom artikeln Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten.

De senaste åren har socionomers arbetsmiljö kommit att uppmärksammas i den offentliga debatten. Uppmärksamheten har grundats i rapporter om en svår arbetsmiljö, och det har framför allt handlat om socionomer inom den kommunala socialtjänsten. Särskilt nyanställda och nyutexaminerade socionomer utsätts för en stor belastning under yrkesrollens etableringsfas.

Utmaningarna kring socionomers etablering i yrkeslivet lyfts nu genom artikeln i Arbetsliv i omvandling som forskare vid Örebro universitet står bakom. Studien som beskrivs har haft som syfte att kartlägga orsaker och motiv bakom socionomers yrkesval och karriärvägar, att studera hinder och möjligheter i nyutexaminerade socionomers etablering till arbete i socialtjänsten och slutligen att bidra med och utveckla kunskaper som möjliggör förbättrade insatser för nya socialsekreterares arbetsmiljö och yrkesetablering.

Du kan läsa och ladda ner artikeln Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten på tidskriftens webbplats. 


Arbetsliv i omvandling vänder sig både till forskare och andra som är intresserade av att fördjupa sin förståelse av arbetslivsfrågor. I skriftserien publiceras avhandlingar, antologier och originalartiklar som beskriver och analyserar arbetslivets omvandling och utveckling. Bidragen kan utgå från forskning om utvecklingen av arbetslivets organisationer och institutioner, men även behandla olika gruppers eller individers situation i arbetslivet. Fokus för tidskriften Arbetsliv i omvandling är att spegla de förändringsprocesser som arbetslivet för närvarande genomgår.

Samtliga publikationer av Arbetsliv i omvandling är fritt tillgängliga och sökbara genom Open Journal Systems (OJS). Tidskriften är med på Norska listan (Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)), Nivå 1.

Vill du veta mer om Arbetsliv i omvandling? Ta gärna kontakt med redaktör Calle Rosengren – calle.rosenren@design.lth.se.