lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nätgranskning i samband med rekrytering – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

2018-09-24

omslaget till tidsskriften arbetsliv i omvandling

Det är inte ovanligt att arbetsgivare gör informationssökningar på nätet för att undersöka bakgrunden hos en jobbsökande. Ofta görs nätgranskningarna snabbt, osystematiskt och utan en egentlig koppling till kravprofilen för tjänsten. Arbetsliv i omvandling är Lunds universitets vetenskapliga tidskrift om aktuella arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. Det senaste numret Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)? tar upp de digitala utmaningarna med utgångspunkt i arbetslivsforskning från Göteborgs universitet. Forskningen visar att nätgranskningar har en svag tillförlitlighet när det handlar om att bedöma en jobbsökandes framtida arbetsprestation eller benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen, och slutsatsen är att organisationer bör vara försiktiga med att använda information från nätet för att bedöma dem som söker jobb.

− Frågor som rör digitalisering är oerhört centrala då de påverkar villkoren på arbetsmarknaden och arbetsplatser på så många olika sätt. Ett tydligt exempel är vanan att granska arbetssökandes digitala spår på nätet efter ledtrådar om till exempel deras karaktär och moral. Detta sker många gånger utan en plan för hur informationsinsamlingen ska gå till eller hur resultaten ska tolkas och användas. Det behövs ytterligare kunskap inom området nätgranskning vid rekryteringar samt en tydligare diskussion för att inte diskvalificera individer och grupper till nya arbeten på oklara grunder, säger Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling samt arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.

Arbetsliv i omvandling speglar de förändringsprocesser som arbetslivet genomgår och vill bidra till en dialog om villkoren i arbetslivet. Texterna lyfter den senaste forskningen men vänder sig till en bredare målgrupp än enbart forskarvärlden.

− Förhoppningen är att alla som är intresserade av att fördjupa sin förståelse för arbetslivsfrågor – både de som bidrar med artiklar och de som tar del av texterna - har nytta av tidskriften, säger Calle Rosengren.

− Det råder många utmaningar på arbetsplatser såsom kompetensförsörjning, inkludering och delaktighet och inte minst stress. Det är ytterst viktigt att kunskap relaterad till arbetslivet når ut och kan hjälpa både medarbetare och chefer, säger Fredrik Nilsson, ansvarig utgivare för Arbetsliv i omvandling och prefekt vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.

− För att göra Arbetsmiljö i omvandling tillgänglig för så många som möjligt har vi tillsammans med UB och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek under det senaste året gått över till en digital plattform som presenterar texterna i sin helhet – Open Journal System (OJS). Genom detta system är också samtliga nummer av tidskriften sedan år 2000 tillgängliga i fulltext, säger Calle Rosengren.

Jessika Sellergren


Arbetsliv i omvandling kommer ut fyra gånger per år i både tryckt och digital form och är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan (AMH) vid Designvetenskaper, Lunds universitet i samarbete med Forum för Arbetslivsforskning i Sverige (FALF), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning CTA vid Malmö universitet samt Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp. Tidskriften är med på Norska listan (Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)), Nivå 1.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning:
http://journals.lub.lu.se/index.php/aio/article/view/18025

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling, calle.rosengren@design.lth.se