lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Institutionen för designvetenskaper ger kurser och utbildningar inom flera ämnesområden:

Förpackningslogistik

Förpackningens roll blir allt viktigare och företag har börjat inse att förpackningar syftar till mer än att bara skydda och marknadsföra produkter. Förpackningslogistiks kurser ger studenterna allt från en grundläggande förståelse av förpackningens funktioner, egenskaper, tillverkning och användning till en djupare förståelse om hur förpackningar påverkar logistik och transporter i leveranskedjor. I alla kurser arbetar studenterna aktivt i projekt tillsammans med företag där man lär sig hur man utvecklar konsumentförpackningar och förpackningssystem baserat på ett helhetsperspektiv och de senaste forskningsresultaten. Flertalet angreppssätt och metoder introduceras och används i kurserna för att ge studenterna en kraftfull verktygslåda och kunskapsbas som de praktiskt kan använda i industrin.
Kurser inom förpackningslogistik

Ergonomi och aerosolteknologi

Arbete är centralt i de flesta människors liv och har även betydelse för individens identitet. För att förstå hur människor i sitt arbete interagerar med varandra och med tekniken, krävs kunskap från många olika områden. Detta gäller oavsett om arbetet sker inom vård och omsorg eller tung industri. Bland de många faktorer som bestämmer hur en arbetsmiljö kommer att bli spelar ofta tekniken och teknikutformningen en avgörande roll. Därför är det viktigt att ingenjörer och designers tidigt ges möjlighet att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet.

Ergonomi och aerosolteknologi ger kurser inom områdena arbete och hälsa, arkitektur och design, interaktionsdesign, luftföroreningar och hälsorisker, organisation och ledarskap, riskhantering, termisk miljö, virtual reality och äldre och design.
Ergonomi och aerosolteknologis kurser

Innovation, teknologi och management i hälso- och sjukvården

Syftet med kurserna är att förbereda studenterna för att kunna utforma och driva effektiva förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården. För att åstadkomma detta ges studenterna en tvärvetenskaplig kunskapsbas, med särskild vikt vid de utmaningar som utveckling av komplexa verksamheter ställer på teknologier och ledarskap, såväl teoretiskt som praktiskt. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv integreras flera olika forskningsfält/perspektiv som teknologisk design och utveckling, ledning, styrning och organisation av hälso- och sjukvården; de samhälleliga behoven av hälso- och sjukvård samt möjlighet till förändring via förbättring, förnyelse och innovation. Detta innebär också att hälso- och sjukvården ses som en del av en större helhet där olika aktörer som exempelvis olika forsknings-, utvecklings- och teknikföretag spelar en viktig roll i att skapa framtidens lösningar. Studenterna får således kunskap om och färdighet i att söka och skapa lösningar inom den egna verksamheten men också att integrera andra aktörer i utvecklingsprocesserna. De kurser som erbjuds är: Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården, 7,5 hp.

Industridesign

Industridesign innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Utbildningen är uppdelad i två delar, en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng (3 år) som leder till konstnärlig kandidatexamen i industridesign (Bachelor of Arts in Industrial Design). Du har sedan möjlighet att söka till en masterutbildning på 120 högskolepoäng (2 år), som leder till en masterexamen (Master of Arts in Industrial Design).
Läs mer om Industridesignskolan.

Produktutveckling

Produktutveckling erbjuder ett brett utbud av kurser som behandlar olika aspekter för att utveckla nya eller förbättrade produkter. Kärnan är ett antal kurser som rör konstruktion och analys, samt produktutvecklingsprocesser och metoder. Vi har också ett antal mer specialiserade kurser som är av stor betydelse för de flesta typer av produktutveckling, exempelvis kurser inom industriell design, tillverkningsmetoder, och mekatronik. Våra kurser kommer att ge ingenjören den baskunskap som krävs för att vara till omedelbar nytta för industrin efter examen. 

Vår utbildning fokuserar starkt på studentens lärande och teknisk problemlösning. Framför allt tror vi starkt på att det är viktigt att våra studenter får insikt i vikten av att ta till sig nya kunskaper, eftersom varje projekt de åtar sig kräver att de lär sig något nytt. Vi tror att kombinationen av industrisamarbete, en stark forskningskultur och utmärkta pedagoger stöder studenterna bäst i deras lärande.
Kurser inom produktutveckling

Rehabiliteringsteknik och Universal design

Glömmer du ibland bort att människor är olika? Certecs kurser i rehabiliteringsteknik och universal design syftar till att framtidens produktutvecklare (civilingenjörer och industridesigner) skall inkludera behoven hos människor med stora eller små funktionsnedsättningar när produkter, tjänster och miljöer tas fram. Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och tillgängliga lösningar blir också mer anpassade till olika användningssituationer för alla.
Kurser inom rehabiliteringsteknik och universal design

Sidansvarig:

Mer om grundutbildning

Håkan Eftring
046-222 40 96
Hakan.Eftring@certec.lth.se

Lena Leveen
046-222 46 95
lena.leveen@certec.lth.se


För att säkerställa en hög kvalitet i grundutbildningen har institutionen utarbetat en policy om forskningsanknuten grundutbildning.