lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Vårt arbete med globala målen vid Designvetenskaper

Sidorna är under uppbyggnad.

För människan – med hållbar design och teknik

Människor, miljöer och föremål påverkar varandra ömsesidigt – hemma, på arbetet och i samhället. Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Designvetenskapers utbildningar har en nära koppling till aktuell forskning – här finns Industridesignskolan och flera andra civilingenjörs- och mastersutbildningar som ligger till grund för framtidens hållbara utformning av produkter, processer och miljöer.

Ämnesbredden, tvärvetenskapligheten och samverkan med omvärlden skapar här de rätta förutsättningarna att möta dagens komplexa samhällsutmaningar – till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.

Forskningen om den hållbara arbetsplatsen, digitaliseringens effekter, matsvinn, hållbara transporter, luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö och hur produkter och design bör fungera för att vara tillgängliga för alla – vid Designvetenskaper samlas alla perspektiv under samma tak.

Klicka på målen för att läsa mer om hur vår forskning knyter an till dem:

1 ingen fattigdom 7 hållbar energi för alla 13 bekämpa klimatförändringarna
2 ingen hunger 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 14 hav och marina resurser
3 hälsa och välbefinnande 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur 15 ekosystem och biologisk mångfald
4 god utbildning för alla 10 minskad ojämlikhet 16 fredliga och inkluderande samhällen
5 jämställdhet 11 hållbara städer och samhällen 17 genomskap och globalt partnerskap
6 rent vatten och sanitet 12 hållbar konsumtion och produktion
Sidansvarig:

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

https://www.globalamalen.se/


Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

LTH är en plats för drömmar och upptäckter. Här skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design.

Läs om hur LTH:s forskning är till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.


The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.