lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning och samverkan

Institutionen för designvetenskaper bedriver forskning och forskarutbildning inom dessa sju områden:

Aerosolteknologi studerar miljö- och hälsoeffekter av luftburna partiklar. Det kan röra sig om luftföroreningar från trafik och energiproduktion, höga partikelhalter på en arbetsplats eller inomhusmiljöer med allergirisk.

Certec - rehabiliteringstekniks verksamhet fokuserar på att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar. Certec utgår i sitt arbete från det levda funktionshindret, dvs den berördas perspektiv.

Ergonomi - arbetsmiljöteknik utforskar samspelet mellan människan och hennes omgivande miljö. Kunskapen används vid design av produkter, miljöer och organisationer som människor kommer i kontakt med i sitt dagliga liv.

Förpackningslogistik fokuserar på produkters utformning och dess förpackningssystem. I ämnet ingår även studier av logistikkedjan från råmaterial till slutanvändning och återvinning.

Industridesign arbetar med att öka förståelsen för designarbetets karaktär och processer. Områden som är i fokus är designerns praktik och roll i samhället, formgivningsprocesser och meningsskapande i olika kontexter, samt utveckling av teori, metoder och verktyg för att stödja designarbete på operativ och strategisk nivå.

Innovationsteknik behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär. Forskningen avser att stärka innovationsförmågan hos individer, grupper och organisationer genom hela innovationsprocessen – från idé till kommersialisering och tillämpning.

Produktutveckling arbetar med att ta fram metoder, tekniker och verktyg för design. Ämnet rör den fullständiga och systematiska processen från innovation till färdig produkt på marknaden.

Sidansvarig:

Designvetenskapers forskningsprogram

För att dra nytta av Designvetenskapers breda gemensamma kompetens har vi bildat ett antal forskningsprogram.

Vi har även ett excellenscentra, Metalund, vars forskning ökar kunskapen och förståelsen för olika miljöfaktorers påverkan på våra folksjukdomar och på människors arbetsmiljö. Metalund är ett samarbete mellan de tekniska och medicinska fakulteterna vid Lunds universitet.


För mer information om om Designvetenskapers forskning:

Erik Andersson
forskningskoordinator
046-222 91 44
Erik.Andersson@design.lth.se

Hajnalka Bodnar
forskningskoordinator
046-222 34 17
hajnalka.bodnar@design.lth.se