Hoppa till huvudinnehåll

Alla ska med i krisplaneringen

Vad händer om elen slutar fungera och värmen försvinner under en längre tid? Förutom det rent uppenbara – att tekniken inte funkar och det blir kallt – hur ska vi i samhället förbereda oss för en sådan kris? Har vi koll på vem som ska göra vad när det händer? Och vem får vara med och utforma krisplanerna?

– Publicerad den 22 december 2021

Porträttfoto av Jonas Borell.
Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och leds av Jonas Borell, forskare i arbetsmiljöteknik.

De oförutsedda och plötsliga händelserna som kan inträffa är många. Ett elavbrott, en storm, en storbrand eller störda mat­transporter – det är händelser som kan utgöra krissituationer där samhället snabbt behöver anpassa sig och ställa om. I många fall finns det risk- och beredskapsplaner att luta sig mot. De berättar hur vi bör agera och vem som ska göra vad – i de flesta fall och för de flesta människor. Men de inkluderar inte alla, menar Jonas Borell.
– Inom krisberedskapsarbetet är personer med funktionsnedsättningar ofta förbisedda. Om de beaktas ses de oftast som i behov av hjälp och nästan aldrig som en resurs i krishantering, säger han.

Alla oavsett förutsättningar

Jonas Borell är forskare i arbetsmiljö­teknik vid LTH och ska tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet och Certec vid LTH, undersöka hur alla på ett likvärdigt sätt ska kunna inkluderas i samhällets kris- och beredskapsarbete.
Krisinformation till allmänheten bör både nå ut till och kunna förstås av alla, även de som har nedsatt syn, hörsel eller kognitiva svårigheter.
– Alla, oavsett förutsättningar, behövs som de viktiga resurser vi är när samhällets beredskapsplaner utformas, säger ­Jonas Borell.

Samhällets beredskapsplaner

Forskningsprojektet ”Från passiv mot­tagare till aktiv resurs” har som mål att alla människor och deras olika behov ska tas till vara i samhällets krisplanering. Tanken är att om fler involveras i utformandet av samhällets beredskapsplaner så kan fler också använda dem, och de kan funka bättre för alla.
I projektet kommer forskarna att arbeta tillsammans med personer med funktionsnedsättningar och deras intresseföreningar samt med olika aktörer i samhällets krishanteringssystem, som till exempel kommuner, regioner och myndigheter. Metoderna som ska användas är universell utformning och medskapande.
– Det är väl beprövade metoder inom ­andra tillämpningar. Men mångfaldsperspektivet, och att användarna är med och utformar planerna för hur vi ska agera, har inte testats inom samhällskrishantering ­tidigare, säger Anna-Lisa Osvalder, projekt­ledare för forskningsprojektet och professor i människa-maskinsystem vid Chalmers samt gästprofessor vid LTH.

Användarinvolvering

Forskarnas förhoppning är att metodiken med användarinvolvering, samt destrategier och riktlinjer för inkluderande utformning som förväntas växa fram inom projektet, kan komma till nytta hos personer som arbetar riskförebyggande. Men även medborgarna själva behöver ökad kunskap och förståelse.
– Samhällets förmåga att förbereda, hantera och återhämta sig från störningar måste alla ha koll på för att veta vem som ska göra vad, och när det ska göras, säger Anna-Lisa Osvalder.

Artikeln är ursprungligen publicerad i LUM (Lunds universitets magasin)

Om projektet

Projektet ”Från passiv mottagare till aktiv resurs” pågår från oktober 2021 till december 2024 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Medverkande: Chalmers tekniska högskola (Anna-Lisa Osvalder och Bijan Aryana), LTH (Jonas Borell, Charlotte Magnusson och Kirsten Rassmus-Gröhn) och Linnéuniversitetet (­Cecilia Österman).

Ordlista

Per-Olof Hedvall är avdelningsföreståndare vid Certec och forskar om universell utformning och samskapande metoder. Han kallar det för att arbeta med garagedörren öppen – forskning som sker tillsammans med människor från olika sammanhang och med olika förutsättningar. Så här förklarar Per-Olof Hedvall terminologin inom forskningsområdet:

Universell utformning

– Jag använder i regel den definition som finns i Funktionsrättskonventionen när jag beskriver universell utformning: ”Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.” Det är också denna definition som tillämpas i policy inom funktionshinderområdet och områden som arkitektur och design.

Medskapande

– Det som kännetecknar forskning som bygger på medskapande är att den inte sker som forskning om människor utan som forskning ihop med människor.

Funktionsnedsättning, funktionshinder eller funktionsvariation?

– Här håller jag mig till Socialstyrelsens termbank och använder alltså funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionsvariation fungerar möjligen på grupp- och populationsnivå, och det var så det var tänkt från början när det introducerades, som ett sätt att beskriva mångfald. Men eftersom vi gärna pratar om norm och avvikelse i Sverige, i detta fall nedsättning, så drogs det snabbt ner till individnivå, där det blev ”personer med funktionsvariation” eller
till och med ”funktionsvarierade”. Med detta tappade begreppet sin ursprungliga intention, att beskriva att det finns en mångfald och variation i befolkningen.