Hoppa till huvudinnehåll

När du gör exjobb på IKDC och Designvetenskaper

Riktlinjerna nedan gäller för examensarbeten som utförs vid Institutionen för designvetenskaper. LTH:s riktlinjer ger mer omfattande information och ska vara din utgångspunkt. Du hittar LTH:s instruktioner för examensarbetesprocessen på LTH:s studentsidor. Klicka dig in på sidan med information om arbetsprocessen för civilingenjörer. Nedan information ska ses som ett komplement för dig som gör ditt examensarbete inom något av Designvetenskapers ämnesområden.

Initiering och förberedelser

I den här fasen sätts ramarna för exjobbet genom avstämningar med examinator, handledare och eventuellt företag eller organisation.

Avtal, rättigheter och skyldigheter vid exjobb på företag

När examensarbetet utförs vid ett företag eller en organisation uppstår i regel ett antal praktiska frågor angående exempelvis sekretess, kontakter, ersättning, boende, resor, med mera. Dessa typer av frågor avhandlas mellan studenten och företaget eller organisationen och ska godkännas av alla parter innan projektet påbörjas.

I vissa fall kan det krävas ett skriftligt avtal. Ofta har företaget ett eget avtal, annars kan du använda "Avtal avseende examensarbete" som du kan få av kursadministratören. Är du osäker i dessa frågor – kontakta handledare eller examinator.

Handledare, företag och studenter ska vara överens om vad rapporten ska innehålla och vilken detaljnivå rapporten ska ha för att examination ska kunna göras på arbetet.

Företaget ska informeras om att projektrapporten är en offentlig handling och kommer att publiceras i LUP (Lunds Universitets Publikationsdatabas).

Planering och start

När du är klar med initieringsfasen och din exjobbsanmälan godkänts av din programplanerare får du ett mejl av kursadministratören med bland annat en mall för rapportering av ditt examensarbete. Använd denna mall när du fortlöpande dokumenterar ditt arbete.

Glöm inte att exjobbet är en kurs och även ska registreras i Ladok.

Lokaler

Som examensarbetare vid Institutionen för designvetenskaper har du möjlighet att använda examensarbetsrummen som finns i södra korridoren på plan 4 och 5. Du har tillgång till rummen så fort du blivit registrerad. Du får gärna använda köken på plan 4 och 5, men undvik den värsta lunchrusningen mellan kl. 11.30-12.30. Personalutrymmen som köksbord och soffor får inte användas som arbetsplats.

Genomförande

Kom överens med din handledare om hur ofta och när ni ska träffas under arbetets gång. Du har ansvar för att ta initiativ till handledningsmöten. Ta kontakt med din handledare angående datum och tid och punkter att diskutera, så hen får tid att förbereda sig. Handledarna har undervisning och andra åtaganden och kan ha svårt att ta emot studenter som inte bokat möten i förväg.

För att underlätta kommunikationen med din handledare bör ni komma överens angående vilket filformat som passar bäst för er kommunikation. Filnamnet på löpande rapport-versioner namnges enligt följande: datum_efternamn1_efternamn2. Detta minskar förvirring och sammanblandning av dokument.

Skriva rapport

Att skriva en rapport är en viktig del av examensarbetet. För att underlätta har institutionen skapat två mallar som du kan använda dig av. En mall med förslag på hur du kan strukturera rapporten och en word-mall som hjälper till med formateringen av rapporten. Mallarna får du i start-mejlet som skickas av kursadministratören när din exjobbsanmälan godkänts.

Observera att handledaren inte ansvarar för språkgranskning (vare sig på svenska eller på engelska). Behöver du hjälp med språkgranskning kan du kontakta Studieverkstaden på Lunds universitet.

Opposition

En godkänd opposition är en del av examensarbetets kriterier för att bli godkänd. Det kan vara en fördel att opponera tidigt, om möjligt, annars sker flera redovisningar i slutet på terminerna, där examensarbetare kan opponera på varandra. Det är inte lämpligt att man opponerar på ett arbete där någon författare har varit eller kommer att vara opponent på det egna examensarbetet.

Du som student uppmuntras att ha minst en opponent på din presentation. Det skapar en intressant diskussion om innehållet i exjobbet. Opponenterna kan gärna göra sitt examensarbete inom ditt eller ett närliggande ämne. Du rekommenderas att boka opponent tidigt och då kan LTH:s Canvassida för exjobb vara till hjälp.

Avslutning

I den sista fasen av examensarbetet hålls ett offentligt seminarium vid Designvetenskaper där du presenterar ditt arbete. Därefter arbetar du med eventuella kompletteringar och den avslutande administrationen för att ditt examensarbete ska godkännas.

Att göra inför presentationen

När du närmar dig slutet av ditt examensarbete ska du göra följande:

 1. När du anser att din rapport är fullständig, skickar du den med e-post till din handledare. Handledaren granskar rapporten och ger dig klartecken om den är klar för presentation. Om inte, ska rapporten justeras utifrån handledarens kommentarer.
 2. Skriv den populärvetenskapliga sammanfattningen och få den granskad av handledaren innan redovisningstillfället.
 3. Om du inte redan gjort detta, sök opponenter! (Se punkten "Opposition")
 4. Koordinera datum och tid för presentationen tillsammans med handledare, examinator och opponent. När alla är överens meddelar du datum och tid till kursadministratören som bokar en sal. Kursadministratören skickar dig en mall för anslag av presentationen som ska fyllas i och returneras senast två veckor innan presentationens datum. Därefter skickar kursadministratören ut en inbjudan till institutionen. 
 5. Du får gärna bjuda in åhörare till presentationen. Institutionen för designvetenskaper bjuder på cider och choklad.
 6. Skicka senaste versionen av rapporten till opponent, handledare och examinator senast en vecka före presentationen.
 7. Skapa ditt presentationsunderlag, vanligen i form av en Powerpoint-fil (PPT).

Presentation

Varje presentationstillfälle beräknas ta ungefär en timma. Den fördelar sig vanligen såhär:

 • 2-3 min introduktion och presentation av deltagarna (Handledare)
 • 20 min presentation (Examensarbetare)
  Håll presentationen på en nivå som gör att alla förstår vad det handlar om och vilket problem du har försökt lösa. Repetera i förväg så att du håller tiden. 
 • 15-25 min frågor från opponenterna, publiken och examinatorn.

Den muntliga redovisningen intygas direkt, medan rapporten behöver vara godkänd innan den kan intygas. Det är mer regel än undantag att rapporten behöver en slutlig redigering efter presentationstillfället. Be examinatorn intyga delmomentet på din exjobbsida.

Examination

OBS! Säkerställ att ditt måldokument är uppladdat på exjobbssidan och intygat av handledare och examinatorn. När detta är klart kommer delmomenten för examination öppnas upp på exjobbssidan och examinator kan godkänna examensarbetets alla delmoment när de är klara.

Färdigställ examensarbetet

För in de relevanta ändringar som framkommit från opponenter och examinator. Denna uppdaterade version förväntas ha hög kvalitet avseende struktur, språk och stil samt följa mallens riktlinjer. Skicka sedan den uppdaterade versionen till handledaren och examinatorn för slutlig bedömning. Det ska framgå vilka ändringar du gjort, beskriv detta kortfattat i mejlet när du skickar in rapporten.

Godkännande

När rapport och sammanfattningen godkänts av examinator godkänner hen resterande delmoment på exjobbssidan.

Nu är det dags att ladda upp rapporten med sammanfattningen i LUP. Det finns instruktioner i LUP om du behöver guidning. Meddela därefter kursadministratören så att hen kan godkänna LUP på exjobbssidan och lägga in resultatet i Ladok.

Se till att examinatorn till det exjobb du opponerade på har godkänt detta delmoment på exjobbssidan.

Tryckning

Om du vill ha ett tryckt exemplar av din rapport står du själv för kostnaden. Tryckning kan exempelvis göras vid E-husets tryckeri eller MediaTryck. Om ett företag har varit involverat vill de kanske också ha ett antal rapporter. Kom överens med dem hur ni ska fördela kostnaden.

Kontakt

Birger Swahn

Utbildningsadministratör
birger.swahn@cs.lth.se

Lena Leveen

Utbildningsadministratör
​​​​​​​lena.leveen@design.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör
pernilla.daws@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2024-02-22