Hoppa till huvudinnehåll

Partiklar och hälsa

Doktorandkurs om hur partiklar kan påverka hälsan

I kursen får du kunskaper om partiklar från olika källor och sammanhang – såsom atmosfäriska partiklar, inomhuspartiklar, yrkesrelaterade partiklar samt tillverkade partiklar. Du får också bakgrundsinformation om toxikologi och inflammation, grundläggande förståelse för lung- och hjärt-kärlfysiologi samt inblick i den hälsorelaterade aerosolvetenskapen.

Information om kursen

När kursen ges

v. 5: 30 jan - 2 feb 2023

v. 9: 27 feb - 3 mars 2023

Undervisningen är uppdelad i två block, ett grundläggande partikel-hälsoblock och ett andra block med fördjupning inom området som även belyser den aktuella forskningen. Undervisningen sker med föreläsningar, diskussionsövningar, laboration och demonstrationer. Mellan blocken jobbar deltagarna självständigt med ett tvärvetenskapligt grupparbete. Efter det andra blocket ska deltagarna arbeta individuellt med en inlämningsuppgift. 

Mål

Kursens målsättning är att ge deltagaren kunskaper om hur partiklar kan påverka hälsan. Partiklar från olika källor och sammanhang täcks in, såsom atmosfäriska partiklar, inomhuspartiklar, yrkesrelaterade partiklar samt tillverkade partiklar. I kursen ges toxikologisk och inflammatorisk bakgrundsinformation, grundläggande förståelse för lung- och hjärt-kärlfysiologi samt inblick i den hälsorelaterade aerosolvetenskapen.

Deltagarna ska få kunskap om grundläggande aerosolfysik/kemi, partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt partikelförekomst och egenskaper på arbetsplatser, utomhus- och i inomhusluften. Viktiga källor som förbränning och nya exponeringssituationer i samband med nanoteknologitillämpningar diskuteras.

Vidare ska deltagarna känna till kända partiklar som är associerade med hälsoeffekter och hur dessa är spridda i samhället samt olika mättekniker för partiklar och biomarkörer för hälsoeffekter. Kursen syftar även till att ge inblick i aktuell forskning inom området samt att öka tvärvetenskapligheten inom området genom att belysa såväl tekniska och medicinska aspekter av ämnet partiklar och hälsa.

Innehåll

 • Grundläggande lungfysiologi, hjärt-kärlfysiologi, principer för inflammation, toxikologi (inklusive gentoxikologi)
 • Aerosolfysik/kemi och mätteknik
 • Lungdeponering av partiklar
 • Partiklarnas väg efter deponering i lungan
 • Partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering
 • Kända sjukdomstillstånd associerade med partiklar: asbestos, silikos, KOL, astma, cancer, hjärt-kärlsjukdom, alveolit
 • Kort- och långtidseffekter av partikelexponering, populationsstudier
 • Inhalerad medicin
 • Biomarkörer för exponering och effekt
 • Toxikologi med inriktning på effekter av partiklar
 • Partikelegenskaper och partikeltyper inomhus, utomhus och i arbetsmiljöer
 • Humanexponeringar för partiklar i kammare
 • Hälsorelaterade partikelmätningar 
 • Tillverkade nanopartiklar
 • Interaktioner mellan partikeleffekter på hälsa och klimat

Kursmoment

 • Föreläsningar
 • Gruppdiskussioner
 • Självständigt arbete med fördjupningsuppgifter
 • Laboration
 • Demonstration
 • Konsultation av eget forskningsprojekt av senior forskare
 • Examination 

Preliminärt schema

Innan kursen skickas kurslitteratur ut för instudering av grundläggande fysiologi samt partikelegenskaper. Litteraturen ligger till grund för en hemuppgift som ska klaras av innan kursstart. 

Första föreläsningsveckan varvas grundläggande föreläsningar inom området för partiklar och hälsa med diskussionsövningar. Mellan första och andra föreläsningsveckan får deltagarna i grupp arbeta med en tvärvetenskaplig uppgift som redovisas första dagen i den andra föreläsningsveckan.

I det andra blocket ges fördjupade föreläsningar inom området, bland annat genom inbjudna gästföreläsare som berättar om aktuell forskning. En laboration och demonstration erbjuds av instrument för att mäta exponering och effekt. Under den andra föreläsningsveckan ger också inbjudna föreläsare konsultation av doktoranders projekt/aktuella frågeställningar.

Avslutningsvis får deltagarna arbeta med en individuell inlämningsuppgift där de får tillämpa de kunskaper de tillägnat sig under kursen.

Vid behov ges föreläsningarna på engelska.

Examination

Med hemarbete motsvarar kursen 6 högskolepoäng.

 • Hemuppgift i början av kursen 0,5 vecka (0,75 poäng) 
 • Lärarledd undervisning på heltid 1,5 vecka (2,25 poäng)
 • Gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt 1,5 vecka (2,25poäng)
 • Avslutande individuell inlämningsuppgift 0,5 vecka (0,75 poäng)

Examinationen baseras på avklarad hemuppgift, rapportering av gruppuppgift samt godkänd avslutande inlämningsuppgift.  

Kurslitteratur 

Grundläggande bok i fysiologi, aerosolteknologi samt översiktsartiklar inom området partiklar och hälsa. Exakt kurslitteratur anges senare.

Bra att veta innan du söker kursen

Målgrupp

Kursen är öppen för doktorander och andra intresserade med anknytning till området partiklar och hälsa.

Antagning

Innan antagning får sökanden skicka in en beskrivning av sitt doktorandprojekt/forskningsområde och framföra hur kursen passar in i dennes forskarutbildning samt beskriva förväntningarna och önskemålen på vad kursen ska förmedla.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri för studenter antagna vid höskola eller universitet. För övriga sökande är avgiften 7500 SEK. Deltagarna bekostar själva resor, boende och måltider.

Antal deltagare

Minimum 10 för att arrangera kursen. Max 25 deltagare.

Plats

Ingvar Kamprads Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund

Anmälan

Ansökningsdeadline:

16 december 2022

Anmäl dig genom att kontakta utbildningsadministratören med följande information:

 • hur långt du kommit i dina studier (antal år)
 • vilken institution du tillhör

Forskarutbildning i samarbete

Kursen ges med stöd av forskarskolan ClimBEco.

Kontakt

Cilla Perlhagen

Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se

Joakim Pagels 

kursansvarig
joakim.pagels@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-21