Hoppa till huvudinnehåll

Kurser inom forskarutbildning vid Designvetenskaper

Det finns ett stort utbud av doktorandkurser vid Institutionen för designvetenskaper vilka presenteras nedan. Här finns även information om hur du anmäler dig till en kurs.

Designvetenskapers kurser för forskarstuderande

Klicka på ett kursnamn för att synliggöra specifik information om kursen.

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om aerosolers (system i vilka partiklar är suspenderade i gaser) fysik och kemi, förståelse för luftburna partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt kunskaper om provtagningsstrategi och mätmetodik för luftburna partiklar.

Avsikten är att studenten ska skaffa sig en grund för värdering av miljö (t ex klimat) och hälsoeffekter av luftburna partiklar samt kunskaper för tillämpning inom till exempel nanoteknologi, eliminationsteknik, produktionsteknik, renhetsteknik och läkemedelsindustrin.

Kursinformation

Läs kursplanen på lth.se

Kursen ges varje hösttermin och nästa tillfälle är 30 oktober - 19 december 2023. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Joakim Pagels joakim.pagels@design.lth.se

Syftet med kursen är att doktorander ska få:

 • Kunskap om den historiska och teoretiska bakgrunden till affärsmodeller samt olika skolor och koncept relaterade till affärsmodellsinnovation.
 • Kunskap om tillämpningsområden för affärsmodellsinnovation och verktyg för affärsmodellsgenerering och -innovation.
 • Kunskap om relaterade begrepp, särskilt strategi och kritiska perspektiv på affärsmodeller.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med affärsmodellsinnovationsverktyg och verkliga fall av affärsmodellsinnovation i etablerade företag, entreprenöriella start-ups.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges varannan vårtermin och senast 2022.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Lars Bengtsson lars.bengtsson@design.lth.se

Syftet med kursen är att den forskarstuderande ska utveckla grundläggande kunskaper om människans samspel med miljön, fysiskt, socialt och organisatoriskt.

Kursen ger kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår: psykosocial miljö; produktions- och arbetsorganisation; fysisk belastning; termisk miljö; ljud och vibrationer; ljus och synergonomi; strålning; kemiska risker; människa-teknik-interaktion; säkerhet och risk; metoder och utvecklingsprocesser för arbetsutformning; arbetsskador och arbetsmiljölagstiftningen.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jonas Borell jonas.borell@design.lth.se

Syftet med kursen är att ge doktoranden fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av mätmetoder och dataanalys inom aerosolteknologi.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges varje år.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jakob Löndahl jakob.londahl@design.lth.se

Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom hållbar utveckling. Den består av två delar: en teoridel (5 hp) och en projektdel (2,5 hp) vilka fördelas över två terminer. Teoridelen är densamma som kursen ”Hållbar utveckling, med systemperspektiv” (IDE055F) vilken introducerar olika perspektiv på hållbar utveckling i sju moduler. Projektdelen inkluderar en litteraturgenomgång av pågående forskning inom hållbarhet i relation till din disciplin och forskning.

Projektet bör innehålla sociala aspekter och åtminstone några tankar om ekonomiska aspekter. Resultaten kan redovisas som exempelvis en rapport, ett seminarium med en kort skriftlig sammanfattning, ett forskningsförslag eller genom visualisering (affisch, skalenlig modell, eller liknande).

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Teoridelen av kursen (”Hållbar utveckling, men systemperspektiv”) ges under våren 2024. Projektdelen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Planerade seminarier

Seminarierna är ca 3 timmar långa och kommer vara digitala eller på plats på Designvetenskaper (IKDC) beroende på den inbjudna expertens möjlighet att vara på plats. Ungefärliga datum listas nedan, exakta datum och tider är inte fastställt ännu. Inför varje modul får du material att läsa och en kort reflektionsuppgift.

Preliminära tider för seminarium under våren 2024

Modul:

 • A: ca vecka 4
 • B: ca vecka 7
 • C: ca vecka 10
 • D: ca vecka 13
 • E: ca vecka 17
 • F: ca vecka 20
 • G: ca vecka 23

Anmälan

Anmäl görs genom att kontakta utbildningsadminitratör Cilla Perlhagen via mejl: cilla.perlhagen@design.lth.se

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Kajsa Ahlgren Ode kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se

 

Mötet med ny digital teknik i form av exempelvis smartphones, appar, Virtual Reality, Internet of Things, informations- och kommunikationsteknologi, artificiell intelligens och robotar blir en allt större del av vår vardag. Därför är det viktigt att vi lyfter in tekniken och mötet med den i våra studier av arbete och arbetsmiljö.

Kursen har som syfte att ge studenterna redskap för att diskutera och analysera vad som sker i mötet mellan digital teknik, organisationer och människor men även hur tekniken normeras och tillskrivs olika egenskaper och syften. Genom att studera mötet mellan teknik, människa, organisation och samhälle utifrån olika teoretiska perspektiv kan dessa möten och de möjligheter och hinder som skapas vid dem begripliggöras.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Gudbjörg Erlingsdottir gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

Seminariekursens syfte är att läsa, diskutera och kritiskt granska pågående och klassiska vetenskapliga arbeten med relevans för forskare som är verksamma inom forskningsfälten design och innovation i dess bredaste betydelse. Användningen av begreppen design och innovation kan alltså skifta från systematisk problemlösning, lednings- och organisationsstrukturer, kreativa möjligheter eller konst, till ett sätt att tänka eller föra en dialog. Begreppens användning är inte begränsade till ett visst yrkes eller ämnesdisciplins tolkning. Snarare är det just mångfalden av tolkningar och synsätt som avses lyftas och problematiseras.

Kursinformation

Anmälan görs senast 5 september via mejl till kursansvarige Elin Olander.

Kursen ges 20 september 2022 till 9 maj 2023.

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kurstillfällen 2022-2023

Kursintroduktion den 20 september 2022 kl. 9-10 i sal DC:493. 
Seminarietillfällen är därefter varannan tisdag kl. 9-10 i sal DC:493 fram till 4 april 2023. 
Kursen avslutas den 9 maj 2023 med en skriftlig inlämning.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen kontakta en kursansvarig och anmäl dig till kursen genom att meddela Elin Olander.

Elin Olander elin.olander@design.lth.se

Lars Bengtsson lars.bengtsson@design.lth.se

Kursen syftar till att ge kunskap om historik och teoretisk bakgrund samt inblick i olika skolor relaterade till begreppen affärsmodell och affärsmodellsinnovation. Särskilt fokus ligger på hållbar affärsmodellinnovation. Du får även praktisk erfarenhet av att arbeta med affärsmodellinnovationsverktyg samt av verkliga fall av affärsmodellinnovation i etablerade företag, entreprenöriella startups och inom ny teknik.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges under vårterminen.

Anmälan

Kontakta utbildningsadminitratör Cilla Perlhagen via mejl: cilla.perlhagen@design.lth.se

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Lars Bengtsson lars.bengtsson@design.lth.se och Jessica Wadin jessica.wadin@design.lth.se

Kursen ger bred och grundläggande kunskap inom hållbar utveckling. Den är uppdelad i sju moduler bestående av inläsning och förberedelser följt av ett seminarium där vi diskuterar modulens ämne med experter inom området. I varje modul får du möjlighet att relatera din forskning till det aktuella perspektivet på hållbar utveckling.

Modulerna innehåller ämnen som: definition av hållbar utveckling, klimatförändringar och dess effekter, planetära gränser, cirkulär ekonomi, hållbar verksamhet, livscykeltänkande, individuell handling för hållbarhet, sociala aspekter, företagshälsovård, hållbara städer, fattigdom, komplexa system, hållbar utveckling och etik. 

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges under vårterminen 2024.

Planerade seminarier

Seminarierna är ca 3 timmar långa och kommer vara digitala eller på plats på Designvetenskaper (IKDC) beroende på den inbjudna expertens möjlighet att vara på plats. Ungefärliga datum listas nedan, exakta datum och tider är inte fastställt ännu. Inför varje modul får du material att läsa och en kort reflektionsuppgift.

Preliminära tider för seminarium under våren 2024

Modul:

 • A: ca vecka 4
 • B: ca vecka 7
 • C: ca vecka 10
 • D: ca vecka 13
 • E: ca vecka 17
 • F: ca vecka 20
 • G: ca vecka 23

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta utbildningsadminitratör Cilla Perlhagen via mejl: cilla.perlhagen@design.lth.se

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Kajsa Ahlgren Ode kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se

Omdömen från förra kursomgången

”Oavsett om du är väl förtrogen med eller helt ny på hållbar utveckling, låter den här kursen dig bredda och fördjupa dina kunskaper om en mängd olika hållbarhetsämnen. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna lära mig om klimaträttvisa och hållbara affärsmodeller på samma kurs! Jag gillade också strukturen på kursen eftersom den var lätt att kombinera med arbete och andra kurser, och seminarierna bjöd på bra diskussioner med doktorander från andra discipliner. Jag rekommenderar det starkt till alla – till de som tror att de redan vet tillräckligt om hållbar utveckling och till de som inte gör det!”

"Jag rekommenderar starkt den här kursen till alla! Både de som är intresserade av att lära sig mer om hållbar utveckling och de som inte är det! Även om du inte är intresserad av att lära dig om hållbar utveckling så måste du förr eller senare lära dig om det! Varför inte lära sig om hållbar utveckling i en kurs med experter och få 5 till 7,5 poäng på slutet!”

Kursen syftar till att öka kunskap och reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Därmed ger kursen också möjlighet för doktoranden att visa att lärandemål, som vanligtvis inte bedöms genom licentiatuppsats eller andra kurser, uppfylls.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges under våren 2023.  Inbokade kurstillfällen:

 • 13 februari kl. 13-14 om kritiskt tänkande: "Critical thinking and critical reflection."
 • 9 mars kl. 13-14 om forkningsetik: "Research Ethics, part 2. Ethical applications in practice - when is this relevant for Design Sciences?"

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Elin Olander elin.olander@design.lth.se

Kursen syftar till att öka kunskap och reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Därmed ger kursen också möjlighet för doktoranden att visa att lärandemål, som vanligtvis inte bedöms genom licentiatuppsats eller andra kurser, uppfylls.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges under våren 2023.  Inbokade kurstillfällen:

 • 13 februari kl. 13-14 om kritiskt tänkande: "Critical thinking and critical reflection."
 • 9 mars kl. 13-14 om forkningsetik: "Research Ethics, part 2. Ethical applications in practice - when is this relevant for Design Sciences?"

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Elin Olander elin.olander@design.lth.se

Syftet med denna kurs är att vidga begreppen kring vad innovation är, och att utrusta forskarstuderande med verktyg och processer –”innovation and value creation lenses”– som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus och i ett större samhällsperspektiv. Detta kommer att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi, finansiärer, näringsliv och samhälle.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Gå till kurshemsidan.

Kursen ges varannan vårtermin och nästa tillfälle är hösten 2024

Kurstillfällen

 • 18 september
 • 20 september
 • 25 september
 • 27 september
 • 2 oktober
 • 9 oktober

Anmälan

Anmäl dig senast 6 september 2024 genom att kontakta utbildningsadminitratör Cilla Perlhagen via mejl: cilla.perlhagen@design.lth.se

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvariga:
Anders Warell, anders.warell@design.lth.se 
Jessica Wadin, jessica.wadin@design.lth.se 

En introduktion till det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på designprocessen ur ett användbarhetsperspektiv. Kursen ger en djup förståelse för designprocessen och dess koppling till lärande och insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster. Kursen ger en bra grund för framtida fördjupning inom ämnet.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges under höstterminen 2023.

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta utbildningsadminitratör Cilla Perlhagen via mejl: cilla.perlhagen@design.lth.se

Syftet med kursen är att doktoranden ska utveckla förståelse för hur man publicerar forskningsresultat inom forskarutbildningsämnet och angränsande områden. Publiceringstraditioner inom andra vetenskapsområden behandlas också. Dessutom får doktoranden läsa doktorsavhandlingar och göra en skriftlig sammanställning av synpunkter och reflektioner av avhandlingarna. 

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Anmäl dig till kursen genom att kontakta din huvudhandledare.

Kursansvarig

Det är vanligen huvudhandledaren som ger kursen.

Avsikten med denna kurs är att erbjuda en introduktion till ämnet rehabiliteringsteknik och till Certec.

Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig. Vi försöker skapa teknik värd att användas genom en människonära design. Vi utgår ifrån individens perspektiv och situation för att hitta hållbara faktorer för design av en helhet av teknologisk och mänsklig assistans i ett livsperspektiv. För att uppnå detta arbetar vi med teknik, designkoncept och olika participativa metoder. Teknik har en dubbel mening; den kan erbjuda stöd och hjälp för människor med funktionsnedsättningar samtidigt som den bidrar till processen att förstå de berörda människorna och deras behov, önskningar och drömmar.

Denna introduktionskurs erbjuder en översikt över nyckelbegrepp och verktyg/metoder tillsammans med konkreta exempel på hur dessa tillämpas i forskningen.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Charlotte Magnusson charlotte.magnusson@certec.lth.se

Målet med kursen är att ge deltagarna en överblick kring luftburen spridning av smittsamma ämnen i skiftande miljöer, samt att deltagarna ska få kunskap kring metoder för att mäta och förhindra luftburen smittspridning.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jakob Löndahl jakob.londahl@design.lth.se

Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde.

Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en forskningsartikel inom doktorandens ämne. Kursen innehåller litteratursökning, artikelanalys, rapportskrivning och gruppdiskussion om artiklar.  

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges varje år.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jakob Löndahl jakob.londahl@design.lth.se

Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga, samt relaterad prevention och skydd.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

På kursens webbplats finns ytterligare information.

Kursen ges varje vårtermin.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Chuansi Gao chuansi.gao@design.lth.se

Kursens mål är att förmedla kunskap om säker tillverkning och hantering av nanopartiklar och nanomaterial, d v s material innehållandes tillverkade nanopartiklar, vad gäller påverkan på hälsa och miljö.

Kursen täcker följande aspekter av nanosäkerhet:

 • partikelkaraktäristik viktig för säkerhet
 • exponerings-och emissionsmätningar
 • nanotoxikologi
 • försiktighetsprincipen
 • safe-by-design
 • människa-teknikinteraktion
 • riskbedömning
 • riskhantering
 • livscykelanalys
 • lasgstiftning
 • etiska aspekter

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

På kursens webbplats finns ytterligare information (på engelska).

Kursen ges varje vårtermin.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Christina Isaxon christina.isaxon@design.lth.se

Kursen består av två delar där den andra delen är ett projekt.

Mål med del 1 är att förmedla kunskap om säker tillverkning och hantering av nanopartiklar och nanomaterial, d v s material innehållandes tillverkade nanopartiklar, vad gäller påverkan på hälsa och miljö. 

Kursen täcker följande aspekter av nanosäkerhet:

 • partikelkaraktäristik viktig för säkerhet
 • exponerings-och emissionsmätningar
 • nanotoxikologi
 • försiktighetsprincipen
 • safe-by-design
 • människa-teknikinteraktion
 • riskbedömning
 • riskhantering
 • livscykelanalys
 • lasgstiftning
 • etiska aspekter

Mål med del 2 är att analysera, uppskatta, utvärdera, bedöma och kommunicera den påverkan på människa, samhälle och miljö nanomaterial från ens egen forskning kan ha, genom att använda termer, koncept och riskhanteringsmodeller erhållna i del 1.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Christina Isaxon christina.isaxon@design.lth.se

Kursens målsättning är att ge deltagaren kunskaper om hur luftburna partiklar kan påverka människans hälsa. Partiklar från olika källor och sammanhang täcks in såsom atmosfäriska partiklar, inomhuspartiklar, yrkesrelaterade partiklar samt tillverkade partiklar.

Deltagarna kommer lära sig hur man kan mäta exponeringar och effekter, samt samband mellan partikelegenskaper och toxikologiska effekter. Kursen kommer ge insikt i den senaste forskningen inom området genom föreläsningar av internationellt ledande forskare.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges närmast under våren 2023:

v. 5: 30 januari - 2 februari 2023

v. 9: 27 februari - 3 mars 2023

Anmälan görs senast 16 december.

På kursens webbplats finns ytterligare information.

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Joakim Pagels joakim.pagels@design.lth.se

Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde, samt att utveckla förmåga att koppla den egna forskningen till ny metodik och omgivande samhälle. Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en serie seminarier relaterade till aerosolteknologi. Doktoranden skriver därefter en rapport för varje seminarium.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges varje år. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jakob Löndahl jakob.londahl@design.lth.se

Kursen ger studenten en god teoretisk grund i samtida interaktionsdesignteori och förmågan att applicera teori samt utvärdera andras användning av teori inom interaktionsdesignfältet.

Centrala områden i kursen är: användbarhet, användarupplevelse, human factors, designtänkande och filosofiska och teoretiska perspektiv på interaktionsdesign, till exempel; aktivitetsteori, distribuerad kognition, postkognitiva trender och AI, etnometodologi och situerad kognition, och fenomenologi och postfenomenologi.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Christofer Rydenfält christofer.rydenfalt@design.lth.se

Kursens syfte är att introducera, problematisera och kritiskt granska centrala aspekter av designforskning. I detta ingår teori, metodik och tematiska områden inom industridesign och relaterade områden. Vidare är syftet att ge perspektiv på designforskningsprocesser, inklusive teoriutveckling, angreppssätt, stringens och utvärdering.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats. 

Kursen ges när tillräckligt många anmälningar finns. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Anders Warell anders.warell@design.lth.se

Syftet med kursen är att ge deltagarna en introduktion till ett statistiskt tankesätt, statistisk metodik och hantering av empiriska data i ett statistiskt programpaket. Efter kursen skall deltagarna kunna genomföra och tolka resultat från enklare statistiska analyser samt kritiskt kunna granska elementär statistik i vetenskapliga studier.

Kursinformation

Läs kursplanen på LTH:s webbplats.

Kursen startar omkring den 22 april. 

Kursansvarig

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Jakob Löndahl jakob.londahl@design.lth.se 

Aktuella doktorandkurser

Vårterminen 2024

 • Avancerade metoder i aerosolteknologi (MAM050F)
 • Designern/ingenjören och hållbar utveckling (IDE035F)
 • Hållbar utveckling – med systemperspektiv (IDE055F)
 • Läskurs i aerosolteknologi (MAM010F)
 • Människan i extrema miljöer (MAMF35F)
 • Nanosäkerhet (MAM030F)
 • Seminariekurs i aerosolteknologi (MAM025F)
 • Tillämpad statistik (MAM005F)

Höstterminen 2024

 • Innovation och värdeskapande inom forskning (INT001F)

Anmälan och kursutvärdering

Vill du se en kursutvärdering eller anmäla dig till en kurs, kontakta utbildningsadministratör Cilla Perlhagen via mejl på
cilla.perlhagen@design.lth.se

Anmäl dig till en kurs

Läs kursplanen för information om kursupplägg och antagningsuppgifter innan du anmäler dig till kursen.

Anmäl dig genom att kontakta utbildningsadministratören med följande information:

 • hur långt du kommit i dina studier (antal år)
 • vilken institution du tillhör.

Kontakt

Cilla Perlhagen

Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se

Damien Motte

Studierektor forskarutbildning
damien.motte@design.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör 
pernilla.daws@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-01-12