Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Institutionen för designvetenskaper bedriver forskning och forskarutbildning inom flera olika områden, såsom Certec  Rehabiliteringsteknik, Ergonomi och aerosolteknologi, Förpackningslogistik, Industridesign, Innovationsteknik och Produktutveckling.

Certec

Att verka för ökad jämlikhet är ett viktigt mål för Certecs forskning. Forskningen benämns ”rehabiliteringsteknik och design” och utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation personen befinner sig. Sammanfattat kan forskningen sägas handla om människa, teknologi, pedagogik och design i ett samhälle för alla.

Samskapande är ett centralt begrepp för forskningen hos Certec – att den växer fram över ämnesgränser och tillsammans med människorna som tar del av forskningen. I samskapandet utvecklas ny teknik och nya designkoncept med målsättningen att alla människor ska kunna delta i och bidra till samhället. Ett aktuellt område för forskningen är universell utformning som handlar om att designa ett samhälle för alla. Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar.

Certecs webbplats

Ergonomi och aerosolteknologi

Ergonomi och aerosolteknologi forskar kring samspelet mellan människan och den omgivande miljön och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem. Det kan handla om att utforma miljöer för människans bästa utifrån FN:s globala mål, och forskningen görs på arbetsplatser och i andra miljöer där människor vistas till vardags.

Ergonomi och aerosolteknologis webbplats

Förpackningslogistik

Förpackningslogistik handlar om att förstå och bidra till utvecklingen av processer inom förpackningsdesign och förpackningslogistik. Forskningen är tillämpad, socialt relevant och sker i nära samverkan med näringsliv och offentliga aktörer.

Avdelningen för Förpackningslogistik är aktiv inom flera multidisciplinära forskningsinitiativ, inom områden som citylogistik, godstransport, handel och e-handel. Samverkan sker med forskare från många olika områden, såsom företagsekonomi, service management, logistik, kulturgeografi, innovationsteknik och design.

Förpackningslogistiks webbplats

Industridesign

Industridesign arbetar med att öka förståelsen för designarbetets karaktär och processer. Områden som är i fokus är designerns praktik och roll i samhället, formgivningsprocesser och meningsskapande i olika kontexter, samt utveckling av teori, metoder och verktyg för att stödja designarbete på operativ och strategisk nivå.

Industridesigns webbplats

Innovationsteknik

Innovationsteknik behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär. Forskningen avser att stärka innovationsförmågan hos individer, grupper och organisationer genom hela innovationsprocessen – från idé till kommersialisering och tillämpning.

Innovationstekniks webbplats

Produktutveckling

Produktutveckling arbetar med att ta fram metoder, tekniker och verktyg för design. Ämnet rör den fullständiga och systematiska processen från innovation till färdig produkt på marknaden.

Produktutvecklings webbplats

Forskningscentrum och forskningsplattformar vid Designvetenskaper

CHIE

CHIE  Centre for Healthy Indoor Environments – är ett internationellt centrum och en kommunikationsplattform för att främja hälsosamma inomhusmiljöer. Fokus ligger på forskningsinitiativ för kunskapsförsörjning och lösningar för samhällsutmaningar. CHIE strävar efter att förstå hur man skapar sunda och hållbara inomhusmiljöer – för att främja människors hälsa, välbefinnande, produktivitet och kreativitet.

Inom CHIE möts forskningen över ämnesgränserna för att förstå de komplexa interaktioner som sker i inomhusmiljöer och för att gemensamt utveckla forskningsmetoder och bedömningsverktyg som kan användas för en hållbar inomhusmiljö. CHIES webbplats

CIRCLE

CIRCLE är Lunds universitets tvärvetenskapliga centrum för innovationsforskning som, över olika fakulteter, utvecklar, samordnar och utövar innovationsforskning. CIRCLE-forskning syftar till att förstå och förklara hur innovation kan bidra till ett gott samhälle och ta itu med samhällsutmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller den ökade globaliseringen av ekonomisk verksamhet. Detta kräver avancerad insikt i hur kunskap skapas och sprids i organisationer, nätverk, regioner, länder och globalt. Forskningen fokuserar även på hur kunskap omvandlas till innovationer samt på de samhälleliga förhållandena som främjar skapandet och spridningen av innovation. CIRCLE:s webbplats

eHealth@LU

eHealth@LU är ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ som fokuserar på digitalisering av hälso- och sjukvård. Plattformen koordineras från Designvetenskaper, LTH. eHealth@LU:s webbplats

Metalund

Centrumbildningen Metalund bedriver forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Verksamheten omfattar Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne. Metalunds webbplats

The Long View

Long Viewär en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för Designvetenskaper. Long Views webbplats

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01
Globala målen för hållbar utveckling. Logotyp.

Globala målen

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Fakta om forskningen

Designvetenskapers forskningsprojekt, publikationer och forskningssiffror.