Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Institutionen för designvetenskaper ger kurser och utbildningar inom flera olika ämnesområden, såsom Ergonomi och aerosolteknologi, Förpackningslogistik, Industridesign, Innovationsteknik, Produktutveckling, Rehabiliteringsteknik och Universal design.

Inom institutionens olika delar arbetar vi med hållbar utveckling och ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara en självklar del i studenternas framtida yrkesliv.

Ergonomi och aerosolteknologi

Arbete är centralt i de flesta människors liv och har även betydelse för individens identitet. För att förstå hur människor i sitt arbete interagerar med varandra och med tekniken, krävs kunskap från många olika områden. Detta gäller oavsett om arbetet sker inom vård och omsorg eller tung industri. Bland de många faktorer som bestämmer hur en arbetsmiljö kommer att bli spelar ofta tekniken och teknikutformningen en avgörande roll. Därför är det viktigt att ingenjörer och designers tidigt ges möjlighet att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet.

Ergonomi och aerosolteknologi ger kurser inom områdena arbete och hälsa, arkitektur och design, interaktionsdesign, luftföroreningar och hälsorisker, organisation och ledarskap, riskhantering, termisk miljö, virtual reality och äldre och design.

Ergonomi och aerosolteknologis kurser

Förpackningslogistik

Förpackningens roll blir allt viktigare och företag har börjat inse att förpackningar syftar till mer än att bara skydda och marknadsföra produkter. Förpackningslogistiks kurser ger studenterna allt från en grundläggande förståelse av förpackningens funktioner, egenskaper, tillverkning och användning till en djupare förståelse om hur förpackningar påverkar logistik och transporter i leveranskedjor. I alla kurser arbetar studenterna aktivt i projekt tillsammans med företag där man lär sig hur man utvecklar konsumentförpackningar och förpackningssystem baserat på ett helhetsperspektiv och de senaste forskningsresultaten. Flertalet angreppssätt och metoder introduceras och används i kurserna för att ge studenterna en kraftfull verktygslåda och kunskapsbas som de praktiskt kan använda i industrin.

Kurser inom förpackningslogistik (information på engelska)

Industridesign

Industridesign innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Utbildningen är uppdelad i två delar, en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng (3 år) som leder till konstnärlig kandidatexamen i industridesign (Bachelor of Arts in Industrial Design). Du har sedan möjlighet att söka till en masterutbildning på 120 högskolepoäng (2 år), som leder till en masterexamen (Master of Arts in Industrial Design).

Innovationsteknik

Innovationsteknik är ett interdisciplinärt ämne som berör tekniska, mänskliga och affärsmässiga perspektiv på innovationer och innovationsprocessen. Om nya produkter och tjänster ska kunna bli innovationer, dvs komma till nytta och i användning, är det viktigt att integrera teknik med användares behov och affärsmodeller. Användarnytta, teknisk genomförbarhet, kommersiell gångbarhet och hållbarhet är viktiga kriterier som bör beaktas för en framgångsrik innovationsprocess. Eftersom innovationsprocesser nästan alltid innebär en resa in i åtminstone delvis okänd terräng är det viktigt att man arbetar med en iterativ metod där erfarenhetsbaserat lärande möjliggörs och utnyttjas.  Vi erbjuder kurser i Design Thinking (INTN01 – Innovationsteknik), i management av innovationsprocesser i befintliga företag (INNN01 – Innovation Management), samt innovationsprocesser i nya företag (INNN05 – Entreprenörskap). Vi handleder också gärna examensarbeten i innovationsteknik som berör ovanstående kunskapsområden.

Kurser inom Innovationsteknik (information på engelska)

Produktutveckling

Produktutveckling erbjuder ett brett utbud av kurser som behandlar olika aspekter för att utveckla nya eller förbättrade produkter. Kärnan är ett antal kurser som rör konstruktion och analys, samt produktutvecklingsprocesser och metoder. Vi har också ett antal mer specialiserade kurser som är av stor betydelse för de flesta typer av produktutveckling, exempelvis kurser inom industriell design, tillverkningsmetoder, och mekatronik. Våra kurser kommer att ge ingenjören den baskunskap som krävs för att vara till omedelbar nytta för industrin efter examen. 

Vår utbildning fokuserar starkt på studentens lärande och teknisk problemlösning. Framför allt tror vi starkt på att det är viktigt att våra studenter får insikt i vikten av att ta till sig nya kunskaper, eftersom varje projekt de åtar sig kräver att de lär sig något nytt. Vi tror att kombinationen av industrisamarbete, en stark forskningskultur och utmärkta pedagoger stöder studenterna bäst i deras lärande.

Kurser inom produktutveckling (information på engelska)

Rehabiliteringsteknik och Universal design

Glömmer du ibland bort att människor är olika? Certecs kurser i rehabiliteringsteknik och universal design syftar till att framtidens produktutvecklare (civilingenjörer och industridesigner) skall inkludera behoven hos människor med stora eller små funktionsnedsättningar när produkter, tjänster och miljöer tas fram. Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och tillgängliga lösningar blir också mer anpassade till olika användningssituationer för alla.

Foto av en grupp personer som diskuterar tillsammans..

Designvetenskapers uppdragsutbildningar

Kontakt

Lena Leveen

Utbildningsadministratör
lena.leveen@design.lth.se

Håkan Eftring

Studierektor grundutbildning
Hakan.Eftring@certec.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör 
pernilla.daws@design.lth.se

Kvalitetssäkring

För att säkerställa en hög kvalitet i grundutbildningen har institutionen utarbetat en policy om forskningsanknuten grundutbildning.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01