Riktlinjer och råd för examensarbete vid Institutionen för designvetenskaper

Riktlinjerna nedan gäller för examensarbeten som utförs vid Institutionen för designvetenskaper, och ska användas vid sidan av LTH:s instruktioner för examensarbetesprocessen som finns på LTH:s studentsidor.

Avtal, rättigheter och skyldigheter vid exjobb på företag

När examensarbetet utförs vid ett företag/organisation uppstår i regel ett antal praktiska frågor angående t ex sekretess, kontakter, ersättning, boende, resor, etc. Dessa typer av frågor avhandlas mellan studenten och företaget och skall vara godkända av alla parter innan projektet påbörjas. I vissa fall kan det krävas ett skriftligt avtal. Antingen har företaget ett eget avtal eller så kan du använda dig av "Avtal avseende examensarbete" som du kan få av kursadministratören. Är du osäker i dessa frågor - kontakta handledare eller examinator. Handledare, företag och studenter ska också vara överens om vad och på vilken detaljnivå det är accepterat att skriva rapporten för att examination ska kunna göras på arbetet. Företaget måste också informeras om att avhandlingen är en offentlig handling och kommer att publiceras i LUP (Lunds Universitets Publikationsdatabas).

Start och lokaler

När du fått din exjobbsanmälan godkänd av din programplanerare får du ett mail av kursadministratören med bland annat en mall för rapporten. Använd denna mall när du fortlöpande dokumenterar ditt arbete.

Som examensarbetare på institutionen för Designvetenskaper har du möjlighet att använda examensarbetsrummen som finns i södra korridoren på plan 4 och 5. Du har tillgång till rummen så fort du blivit registrerad. Köken på plan 4 och 5 får du också använda, men undvik den värsta lunchrusningen mellan kl. 11.30-12.30. Du får inte använda personalutrymmen som arbetsplats (köksborden eller sofforna).

Kommunikation med handledare

Kom överens med din handledare om hur ofta och när ni ska träffas under arbetets gång. Du har i regel ansvar för att ta initiativ till handledningsmöten. Ta kontakt med din handledare angående datum och tid och punkter att diskutera, så hen får tid att förbereda sig. Handledarna har undervisning och andra åtaganden och kan ha svårt att ta emot studenter som inte bokat möten i förväg.

För att underlätta kommunikationen med din handledare bör filnamnet på löpande rapport-versioner namnges klokt, tex datum_efternamn1_efternamn2. Detta minskar förvirring och sammanblandning av dokument. Kom också överens med din handledare om Word eller PDF eller annat format passar bäst för er kommunikation. Observera också att handledaren inte ansvarar för språkgranskning (vare sig på svenska eller på engelska). Behöver du hjälp med språkgranskning kan du t ex kontakta Studieverkstaden på Lunds universitet.

Att opponera

En godkänd opposition är en del av examensarbetets kriterier för att bli godkänd. Det kan vara en fördel att opponera ganska tidigt, men kanske svårt att genomföra praktiskt. I regel blir det ett flertal redovisningar i slutet på terminerna, där examensarbetare opponerar på varandra. Vi rekommenderar inte att man opponerar på ett arbete där författaren/na har varit eller kommer att vara opponent/er på det egna examensarbetet.

Notera att det kan vara praktiskt att hålla utkik efter opponent tidigt! Titta gärna på LTH:s Canvassida för exjobb. 

Du som student uppmuntras att ha minst en opponent på din presentation. Det skapar en intressant diskussion om innehållet i exjobbet.

Boka tid för presentation

När du närmar dig slutet av ditt examensarbete ska du göra följande:

 1. När du anser att din rapport är fullständig, skickar du den med e-post till din handledare. Handledaren granskar rapporten och ger klartecken till dig om den är klar för presentation. Om inte, ska rapporten justeras utifrån de kommentarer som handledaren ger dig.
 2. Skriv den populärvetenskapliga sammanfattningen. Liksom resten av rapporten bör denna genomgå granskning och revidering innan redovisningstillfället.
 3. Om du inte redan gjort detta, sök opponent(er)! Du söker själv upp en eller flera lämpliga opponenter, t ex genom att ta reda på vilka andra som gör examensarbete i ämnet eller närliggande ämnen.
 4. Koordinera datum och tid för presentationen tillsammans med handledare, examinator och opponent(er). När alla är överens meddelar du datum och tid till kursadministratören. Skicka också examensarbetets titel, en kort sammanfattning samt namn på alla inblandade (examensarbetare, opponenter, handledare och examinator) till kursadministratören. Kursadministratören bokar en sal och/eller digital presentation samt skickar ut inbjudan. Gör detta senast två veckor före presentationens datum.
 5. Du får gärna bjuda in åhörare till presentationen. Vi bjuder på cider och choklad.
 6. Senast en vecka före avtalad tid för presentationen ska opponent, handledare och examinator få sig tillskickat senaste versionen av originalrapporten.
 7. Utarbeta presentationsunderlag, vanligen i form av en Powerpoint-fil (PPT).

Presentation

Vi brukar beräkna ungefär en timme till presentationen. Den fördelar sig vanligen såhär:

 • 2-3 min introduktion och presentation av deltagarna: handledare
 • 20 min presentation: examensarbetare
  Börja presentationen på en nivå som gör att alla förstår vad det handlar om och vilket problem ni har försökt lösa. Repetera i förväg så att ni håller tiden. 
 • 15-25 min frågor från opponenterna, publiken och examinatorn.

Den muntliga redovisningen intygas direkt, medan rapporten behöver vara godkänd innan den kan intygas. Det är mer regel än undantag att rapporten behöver en slutlig redigering efter presentationstillfället. Be examinatorn intyga delmomentet på din exjobbsida.

Examination

Färdigställ examensarbetet och för in de relevanta ändringar som framkommit från opponenter och examinator. Skicka sedan den uppdaterade versionen till handledaren och examinatorn för slutlig bedömning. Denna uppdaterade version förväntas ha hög kvalitet avseende struktur, språk och stil samt följa mallens riktlinjer. Det ska framgå vilka ändringar du gjort, beskriv detta kortfattat i mailet när du skickar in rapporten.

När rapport och sammanfattningen godkänts av examinator godkänner hen resterande moment på blanketten Examensarbete – Sammanställning av aktiviteter. Lämna sen blanketten till kursadministratören.

Tryckning

Om du vill ha ett tryckt exemplar av din rapport står du själv för kostnaden. Tryckning kan t ex göras vid E-husets tryckeri eller MediaTryck. Om ett företag har varit involverat vill de kanske också ha ett antal rapporter. Kom överens med dem hur ni ska fördela kostnaden.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-02-28